Browsing: News and Events

राष्ट्रिय सूचनाआयोग: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउनेबारे प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट…

Read More

कोरोना भाइरसको सही सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सूचनाआयोगको नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे निर्देशन

प्रेस विज्ञप्ती राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. सूचना हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) र उपदफा…

Read More

Local Government Vigilance via PIR

Local government officials’, contractors’, and user committees’ inauspicious behavior is the major challenge for PublicInterest Reporting (PIR) at local level. This is…

Read More