Browsing: News and Events

सूचना बर्गीकरण प्रकृयाको पारदर्शीता खोजी

श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, नेपाल सरकार सिंहदरबार, काठमाडौं । विषयः सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी महोदय, नेपाल सरकारका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा यहाँले विश्व सूचना दिवस–सेप्टेम्बर…

Read More