Browsing: Themes

जीवन बचाउन, विश्वास बनाउन र आशा जगाउनः सूचनामा पहँुच

हार्दिक आव्हान सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध हक हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका तथा रहनुपर्ने सूचनामा नागरिकको सहज तथा…

Read More