Financial Reports

Icon
Audit Report 2020-21
Icon
नेपालमा कोभिड वित्त व्यवस्थापनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता
Icon
Audit Report 2019_20
Icon
Audit Report 2075-76
Icon
Open Budget Survey Nepal 2019 (Nepali)

खुला बजेट सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकारको सूचनाको पहुँचयोग्यता, राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवसर तथा संसद र लेखापरीक्षक जस्ता बजेट निगरानी निकायको भूमिका मापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र, तुलनात्मक र तथ्यपरक अनुसन्धान पद्धति हो ।

Icon
FF's Audit Report 2017-18
Icon
Audit Report 2073-74

This is audit report of Freedom Forum for the fiscal year 2073-74.

Icon
FF Audit Report 2015-16.rtf
Icon
Audit Report Freedom Forum 071-072
Icon
financial_report_2012-13

financial_report_2012-13