Financial Reports

Icon
Examining Budget Credibility in Nepal's Health Sector

This brief compares actual expenditures against approved budget allocations in Nepal’s health sector, examining why there are significant deviations over the four-year period from FY 2017/18 to FY 2020/21.

Icon
Audit Report 2021-22 (2078-79)
Icon
Audit Report 2020-21
Icon
नेपालमा कोभिड वित्त व्यवस्थापनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता
Icon
Audit Report 2019_20
Icon
Audit Report 2075-76
Icon
Open Budget Survey Nepal 2019 (Nepali)

खुला बजेट सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकारको सूचनाको पहुँचयोग्यता, राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवसर तथा संसद र लेखापरीक्षक जस्ता बजेट निगरानी निकायको भूमिका मापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र, तुलनात्मक र तथ्यपरक अनुसन्धान पद्धति हो ।

Icon
FF's Audit Report 2017-18
Icon
Audit Report 2073-74

This is audit report of Freedom Forum for the fiscal year 2073-74.

Icon
FF Audit Report 2015-16.rtf